رهایی دست چپ از درگیری مهاجم

وقتی مهاجم بادست راست مچ دست چپ شمارا بگونه ایکه ملاحظه میکنید میگیرد دست درگیر شده را بسمت راست بالابیاورید تادر90درجه قرارگیرد بادست راست اززیر شست دست درگیر شده را بگیرید وبااهرم کردن دست چپ راجدا کنید باچرخش مچ دست، مهاجم کمی ازحالت تعادل خارج میشود . میتوانید آنقدرادامه دهید تا مهاجم روی زمین قرار گیرد . ویا میتوانید بادست چپ ضربه ای را بصورتش وارد کنید . وحتی میتوانید با ضربه های پای چپ هرطور که مایل باشید کارراتمام کنید .


/ 0 نظر / 27 بازدید