تفاوت دراجرای تانی اتوشی و نیدان کوسوتوگاگه

باقرارگرفتن مقابل حریف باهرتاکتیکی که بکارخواهید گرفت درنهایت ، تقریبا"پشت سر حریف واقع شوید حال اقدام به جابجایی پای راست کنید بدین منظور که برای حرکت بعدی برشرایط موجودمسلط باشید ،ازاین پس به دو طریق ممکن است اقدامی صورت گیرد .

1- درجابجایی پای راست به پشت پای راست حریف توام نشستی رابه پشت خواهیم داشت و اورا باخود به زیر میکشیم حریف با افت به پشت ممکن است با سرعت در اجرا چرخشی هم به عقب داشته باشد که برحسب تعریف تانی اتوشی (افتادن به دره) تعریف میشود که این اجرا رابخوبی انجام داده ایم . بیادداشته باشیم اتوشی بمعنای افتادن چون قطره است واشاره به نرمشی است که دراین اجرا وجود دارد .   2- اگرباجابجایی پا پشت پای راست حریف، حریفرادرحد امکان ازجا کنده وسپس به پشت بزمین بزنیم (مطابق اجرای اوشیرو گوشی)ویا ممکن است توام باکندن برای فرودحریف، خودنیزدرزمین خوردن همراهی کنیم شکی نیست تکنیکی راکه اجراکردیم نیدان کوسوتو گاکه بوده است . گاکه مطابق اتوشی تعریف خاص خود رادارد وبمعنای کندن وانداختن است پس خشونتی رادراجرا معرفی میکند که باید دراجرا بکارگرفته شود . پس دقت کنیم برحسب وجه تشابهی که وجود دارد آنچه راکه تعریف کلاسیک تکنیک است بخوبی اجراکنیم و از بدعت گذاری پرهیز ودیگران را دچار مشکل نسازیم .

باقرارگرفتن مقابل حریف باهرتاکتیکی که بکارخواهید گرفت درنهایت ، تقریبا"پشت سر حریف واقع شوید حال اقدام به جابجایی پای راست کنید بدین منظور که برای حرکت بعدی برشرایط موجودمسلط باشید ،ازاین پس به دو طریق ممکن است اقدامی صورت گیرد .

1-    درجابجایی پای راست به پشت پای راست حریف توام نشستی رابه پشت خواهیم داشت و اورا باخود به زیر میکشیم حریف با افت به پشت ممکن است با سرعت در اجرا چرخشی هم به عقب داشته باشد که برحسب تعریف تانی اتوشی (افتادن به دره) تعریف میشود که این اجرا رابخوبی انجام داده ایم . بیاد داشته باشیم اتوشی بمعنای افتادن چون قطره است واشاره به نرمشی است که دراین اجرا وجود دارد .

2-    اگرباجابجایی پا پشت پای راست حریف، حریف رادرحد امکان ازجا کنده وسپس به پشت بزمین بزنیم (مطابق اجرای اوشیرو گوشی) ویا ممکن است توام باکندن برای فرودحریف، خودنیزدرزمین خوردن همراهی کنیم شکی نیست تکنیکی راکه اجراکردیم نیدان کوسوتو گاکه بوده است . گاکه مطابق اتوشی تعریف خاص خود رادارد وبمعنای کندن وانداختن است پس خشونتی رادراجرا معرفی میکند که باید دراجرا بکارگرفته شود .

پس دقت کنیم برحسب وجه تشابهی که وجود دارد آنچه راکه تعریف کلاسیک تکنیک است بخوبی اجراکنیم و از بدعت گذاری پرهیز ودیگران را دچار مشکل نسازیم .

/ 0 نظر / 18 بازدید