جوجی گاتامه در اجرای صحیح کلاسیک

جوجی گاتامه : دراجرای جوجی گاتامه چه درمبحث آموزش وچه دربحث مبارزه نکاتی را بدرستی باید در آموزش رعایت کرد تاهمان آموزش صحیح درمبارزات تاثیر خود را چنان نشان دهد که حریف بی چون وچرا درفشار وتسلیم گردد .

درتصویر کلاسیک سفید وسیاه کودوکان بدرستی وزیبائی تمام اصول اجرای تکنیک جوجی گاتامه را به نمایش گذاشته است ،پاهادقیقا درجائی که باید قرار گرفته اند ودست راست حریف بااستفاده از تکیه گاه ران تحت فشار کانست .

درتصویر فوق ملاحظه میکنیدباقرارگرفتن پای چپ توری روی سروگردن اوکه ومهاردست شرائط چرخش به معنای فراراز تکنیک سلب میشود وچاره ای جز تسلیم باقی نمی ماند درحالیکه درتصویر رنگی ضمیمه ملاحظه میکنید پای راست مجری تکنیک روی سروگردن اوکه قراردارد که اومیتواند بااندک حرکتی براست چرخیده وخودرارها سازد .پس برای اینکه به خطا نرفته باشیم اصول را بدرستی مد نظر وبا تمرینات مکرربه واقعیت هادست خواهیم یافت .


/ 0 نظر / 20 بازدید