جواهربی ارزش نیست

سرگرم جستجودر وب بودم که ازبدشانسی به تصویری مواجه شدم که بشدت دگرگون ومسُول مربوطه رالعنت کردم چرا که صاحب تصویربرایم عزیزومحترم است .

وقتی تهیه کننده وکارگردان صحنه به شعور کاری وکمال لازم نرسیده باشند ویا قصد سوء استفاده ازموقعیت وشرایط راداشته باشند آنگونه عمل میشود که چهره پهلوان وقهرمانی خوش نامی را چون آقا محمدرضا رودکی بگونه ایکه درشاُن او نیست چنین به تصویرکشیده میشود ، اگراوبرای شادی علاقه مندانش دربرنامه خندوانه حضورپیدامیکندچندین برابر وجود نازنینش بزرگی به تماشا میگذارد. خنده خوب است لیکن دلقک بازی حدی دارد

/ 0 نظر / 31 بازدید