رهائی دستهای درگیرشده ازپشت


وقتی مهاجم ازپشت هردودست شمارامیگیردابتداروی زانوها کمی نشست داشته باشید سپس هردودست رابجلومنتقل کنید وبادست راست مچ دست چپش رابگیرید با چرخش باسن بسمت چپ، خود رااز زیر دست مهاجم بیرون بکشید پای راست رابه پشت بدن مهاجم منتقل کنید دست حریف رابیرون کشیده باکمک دست چپ باایجاد s  روی دست درگیرشده ازناحیه مچ وآرنج کانست کنید .

 


/ 0 نظر / 23 بازدید